Odbiór instalacji elektrycznej

Odbiór instalacji elektrycznej

Odbiór instalacji elektrycznej.

Odbiór instalacji elektrycznej jest potrzebny, aby przekształcić przyłącze budowlane (tymczasowe) w przyłącze stałe. Przed zamontowaniem przez właściwy Zakład Energetyczny licznika w obiekcie należy zgłosić gotowość wykonanej instalacji elektrycznej do odbioru w Biurze Obsługi w właściwym Zakładzie Energetyki. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o stanie instalacji elektrycznej.

Kto może podpisać oświadczenie o prawidłowo wykonanej instalacji elektrycznej?

Osoba posiadająca ważne uprawnienia budowlane do kierowania budową w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych. Kierownik robót musi być czynnym członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Protokół odbioru instalacji powinien zawierać:

Opis oględzin instalacji

Celem samych oględzin instalacji elektrycznych jest wizualne sprawdzenie instalacji elektrycznej przed przystąpieniem do pomiarów elektrycznych.

Podczas przeprowadzania oględzin należy w szczególności sprawdzić stan widocznych części przewodów,  ich zamocowanie, stan dławików w miejscu wprowadzenia przewodów do skrzynek przyłączeniowych, odbiorników energii elektrycznej i osprzętu a także stan osłon przed mechanicznymi uszkodzeniami przewodów, gotowość ruchową urządzeń zabezpieczających, stan ochrony przeciwporażeniowej, oznaczenia informacyjne i ostrzegawcze oraz oznaczeń ich zgodność z dokumentacją techniczną.

Pomiar rezystancji izolacji

Badania rezystancji instalacji elektrycznej niskiego napięcia wykorzystywane są do oceny stanu izolacji obwodów rozdzielczych, obwodów odbiorczych instalacji i pojedynczych odbiorników. Pomiary te wykonuje się ze względu na ochronę przeciwporażeniową i przeciwpożarową. Wyniki pozytywne świadczą, że ochrona podstawowa przed dotykiem bezpośrednim przewodów jest zapewniona.

Test wyłączników różnicowoprądowych (RCD)

Podstawową funkcją wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) jest ochrona dodatkowa przed porażeniem prądem elektrycznym poprzez odłączenie zabezpieczanego obwodu od zasilania w przypadku wystąpienia w tym obwodzie nadmiernego prądu doziemnego.

Gdy w zabezpieczanym wyłącznikiem obwodzie nie ma uszkodzeń prąd wpływający równy jest prądowi wypływającemu (prąd różnicowy wynosi 0). W momencie uszkodzenia, np. przebicie izolacji, pojawia się prąd wpływający jest większy niż prąd wypływający (prąd różnicowy jest różny od 0). Wyłącznik RCD zadziała, jeśli mierzona wartość różnicy prądów wpływającego i wypływającego przekroczy określoną wartość, charakterystyczną dla danego wyłącznika.

Pomiar pętli zwarcia

Skuteczną metodą ochrony przeciwporażeniowej jest ochrona przed dotykiem pośrednim w obwodach wyposażonych w zabezpieczenia nadmiarowoprądowe. Metoda polega na samoczynnym wyłączeniu zasilania w przypadku pojawienia się niebezpiecznego napięcia dotykowego na dostępnych elementach przewodzących urządzeń elektrycznych.

Warunkiem, który należy spełnić, aby uznać stopień ochrony określonego urządzenia za wystarczający jest to, aby elementy dostępne nie pozostawały zbyt długo pod wpływem niebezpiecznego napięcia dotykowego. Zabezpieczenie musi zadziałać w czasie dostatecznie krótkim, którego wartość określają no

Nie powinno się oszczędzać na bezpieczeństwie przy wykonywaniu instalacji elektrycznej.

Zaufaj profesjonalistą i sprawdź naszą ofertę.

 

No Comments

Post A Comment

//skrypt webankieta